Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е правоприемник на Висше училище „Земеделски колеж“.

Земеделският колеж е разкрит с решение на Министерския съвет на 23 октомври 1992 г.

Висше училище „Земеделски колеж“ е преобразувано във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите с решение на Народното събрание от 6 юли 2011 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 15 юли 2011).

През 2017 г. в резултат на проведена процедура от НАОА, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив получава институционална акредитация за период от 6 г. с обща оценка 9,03.

През 2019 г. ВУАРР получава програмна акредитация по професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ с оценка 7,79 и 3.8 „Икономика“ с оценка 8,09.

През 2016 г. с решение на НАОА Висше училище по агробизнес и развитие на регионите получава програмна акредитация за докторска програма „Финанси и банково дело“ в Професионално направление 3.8 „Икономика“ с оценка 8,75 за срок от пет години.

Системата за управление на качеството във ВУАРР е сертифицирана по международния стандарт ISO 9001:2015.

https://ksk.uard.bg/wp-content/uploads/2021/04/Serttifikat-za-kachestvo-1-2021.jpg