Продължителност на обучението: 8 семестъра
Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна

Обучението по всяка специалност завършва с полагане на държавен изпит.

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „Бакалавър” съгласно чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за висшето образование – „Бакалавър” и получават минимум 240 кредита съгласно Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS).

Студентите получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот – Ниво 6.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Бизнес и предприемачество
Финанси
Счетоводство
Аграрна икономика
Икономика на туризма
3.7. Администрация и управление Управление на човешките ресурси
Управление на информационните системи
Управление на агробизнеса
Стопанско управление