ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
Заявление до Ректора по образец
Диплома/и за завършено образование – оригинал и копие
 
При подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
 
Документ за самоличност – оригинал
Документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс
 
 
Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.
 


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
 
Диплома/и за завършено образование – оригинал
Сертификати за чужд език, компютърни умения или придобита квалификация
 (при наличие на такива)
 
Пакет документи за записване по образец
(именник, договор за обучение – 2 бр., студентска книжка, лична карта, уверение)
 
Четири снимки 
Документ за самоличност
Документ за платена семестриална такса за първи семестър

Информация за резултати от класиране: 032 / 960 360 или e-mail: uard@uard.bg

Таксата се заплаща по банков път.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Бизнес и предприемачество
Финанси
Счетоводство
Аграрна икономика
Икономика на туризма
3.7. Администрация и управление Управление на човешките ресурси
Управление на информационните системи
Управление на агробизнеса
Стопанско управление