ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за учебната 2022/2023 година

Срок за подаване на документиКонкурсен изпитОбявяване на резултати и класиранеСрок за записване
30.03.2023 г.31.03.2023 г.03.04.2023 г. 
до 07.04.2023 г.
 
27.04.2023 г.28.04.2023 г.02.05.2023 г. 
до 09.05.2023 г.
 
25.05.2023 г.26.05.2023 г.29.05.2023 г. 
до 02.06.2023 г.
 
29.06.2023 г.30.06.2023 г.03.07.2023 г. 
до 07.07.2023 г.
 
27.07.2023 г.28.07.2023 г.31.07.2023 г. 
до 04.08.2023 г.
 
31.08.2023 г.01.09.2023 г.04.09.2023 г. 
до 08.09.2023 г.
 
28.09.2023 г.29.09.2023 г.02.10.2023 г. 
до 06.10.2023 г.
 
26.10.2023 г.27.10.2023 г.30.10.2023 г. 
до 10.11.2023 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
Заявление до Ректора по образец
Диплома/и за завършено образование – оригинал и копие
 
При подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
 
Документ за самоличност – оригинал
Документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс
 
 
Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.
 


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
 
Диплома/и за завършено образование – оригинал
Сертификати за чужд език, компютърни умения или придобита квалификация
 (при наличие на такива)
 
Пакет документи за записване по образец
(именник, договор за обучение – 2 бр., студентска книжка, лична карта, уверение)
 
Четири снимки 
Документ за самоличност
Документ за платена семестриална такса за първи семестър

Информация за резултати от класиране: 032 / 960 360 или e-mail: uard@uard.bg

Таксата се заплаща по банков път.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Бизнес и предприемачество
Финанси
Счетоводство
Аграрна икономика
Икономика на туризма
3.7. Администрация и управление Управление на човешките ресурси
Управление на агробизнеса
Стопанско управление