ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

“БАКАЛАВЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

за учебната 2021/2022 година

Срок за подаване на документиКонкурсен изпитОбявяване на резултати и класиранеСрок за записване
18.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 до 26.02.2021
25.03.202126.03.202129.03.2021до 02.04.2021
22.04.202123.04.202126.04.2021до 29.04.2021
27.05.202128.05.202131.05.2021до 04.06.2021
24.06.202125.06.202128.06.2021до 02.07.2021
29.07.202130.07.202102.08.2021до 06.08.2021
26.08.202127.08.202130.08.2021до 03.09.2021
23.09.202124.09.202127.09.2021до 01.10.2021
28.10.202129.10.202102.11.2021до 12.11.2021

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 
Заявление до Ректора по образец
Диплома/и за завършено образование – оригинал и копие
 
При подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
 
Документ за самоличност – оригинал
Документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс
 
 
Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.
 


ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ
 
Диплома/и за завършено образование – оригинал
Сертификати за чужд език, компютърни умения или придобита квалификация
 (при наличие на такива)
 
Пакет документи за записване по образец
(именник, договор за обучение – 2 бр., студентска книжка, лична карта, уверение)
 
Четири снимки 
Документ за самоличност
Документ за платена семестриална такса за първи семестър

Информация за резултати от класиране: 032 / 960 360 или e-mail: uard@uard.bg

Таксата се заплаща по банков път.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Бизнес и предприемачество
Финанси
Счетоводство
Аграрна икономика
Икономика на туризма
3.7. Администрация и управление Управление на човешките ресурси
Управление на информационните системи
Управление на агробизнеса
Стопанско управление