В образователна и научна степен „доктор” могат да се обучават български и чуждестранни граждани.
Обучението в образователна и научна степен „доктор”се:
1. организира за лица, завършили висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър”;
2. провежда в следните форми:
а) редовна − със срок на обучение до три години;
б) задочна − със срок на обучение до четири години;
в) на самостоятелна подготовка − със срок на обучение до три години;