Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.8. Икономика
Научна специалност: Финанси и банково дело

Информация

Област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление 6.1. Растениевъдство
Научна специалност: Растениевъдство

Информация