Магистърската програма цели подготовката висококвалифицирани специалисти със специфични знания и умения за управление на институциите, процесите и дейностите в образователната сфера. Придобиват се задълбочени теоретични знания и практически умения в областта на мениджмънта на образователната организация в променяща се социална среда, управлението на делегирани бюджети, лидерство и управление на човешките ресурси, трудово и осигурително право, финансиране и управление на образователни проекти, интегрирано и интеркултурно образование, приложение на ИКТ и статистически методи в образователния мениджмънт, психология на общуването и управление на стреса в образователната институция. Обучението по магистърската програма се осъществява от екип от преподаватели от Факултет по икономика и управление.

Завършилите ще могат да се реализират като мениджъри на екипи, групи и организации на различни нива в системата на частното и държавно образование, експерти по образователни проекти, консултанти при разработване и внедряване на иновации в образователна среда.

Квалификационна характеристика и учебен план