Процедура за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища с цел достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

http://uard.bg/bg/pages/view/286