Прием по документи
 
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Продължителност на обучението:
2 – 5 семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Придобилите образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ /специалист/ имат право да кандидатстват в магистърски програми само от същото професионално направление.

Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на агробизнеса
3.7. Администрация и управление Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление