ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

на учебната 2022/2023 година

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР” – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Срок на обучениеСрок за подаване на документиОбявяване на класиранеСрок за записване
Неспециалисти – 2 год.*21.04.2022 г.26.04.2022 г.до 29.04.2022 г.
*27.05.2022 г.30.05.2022 г.до 03.06.2022 г.
*24.06.2022 г.27.06.2022 г.до 01.07.2022 г.
*22.07.2022 г.25.07.2022 г.до 29.07.2022 г.
*26.08.2022 г.29.08.2022 г.до 02.09.2022 г.
*23.09.2022 г.26.09.2022 г.до 30.09.2022 г.
след „Проф. бакалавър“- 2 год.*21.04.2022 г..26.04.2022 г.до 29.04.2022 г.
*27.05.2022 г.30.05.2022 г.до 03.06.2022 г.
*24.06.2022 г27.06.2022 г.до 01.07.2022 г.
*22.07.2022 г.25.07.2022 г.до 29.07.2022 г.
*26.08.2022 г.29.08.2022 г.до 02.09.2022 г.
*23.09.2022 г.26.09.2022 г.до 30.09.2022 г.
Специалисти – 1 год.*21.04.2022 г..26.04.2022 г.до 29.04.2022 г.
*27.05.2022 г.30.05.2022 г.до 03.06.2022 г.
*24.06.2022 г27.06.2022 г.до 01.07.2022 г.
*22.07.2022 г.25.07.2022 г.до 29.07.2022 г.
*26.08.2022 г.29.08.2022 г.до 02.09.2022 г.
*23.09.2022 г.26.09.2022 г.до 30.09.2022 г.
 *28.10.2022 г.31.10.2022 г.до 14.11.2022 г.

* На посочените дати се провеждат и изпити за владеене на чужд език (английски и руски).

За „Международен бизнес“ се кандидатства с документ за владеене на английски език или се полага допълнителен изпит.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски) се кандидатства с документ за владеене на език или се полага допълнителен изпит.

Документи за кандидатстване:
• заявление до Ректора по образец;
• лична карта;
• оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
• в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка – оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити;
• документ за платена такса за участие в кандидатстудентски конкурс.

Документи за записване:
• комплект документи за записване;
• лична карта;
• оригинал и копие на диплома за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалавър”, „Бакалавър” или „Магистър”)
• в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка – оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити;
• оригинал и копие на диплома за завършено средно образование;
• четири снимки;
• документ за платена семестриална такса

Информация за резултати от класиране: 032 / 960 360 или e-mail: uard@uard.bg

Таксата се заплаща по банков път.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление