Прием по документи

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

Продължителност на обучението: 2 -5 семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като средноаритемитично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

Прием за специалност „Международен бизнес“:
Приемът на студенти се осъществява с приемен изпит по английски език или със сертификат за владеене на английски език – ниво Advanced.
Конкурсният изпит – тест по английски език, започва в 9:00 часа на обявените дати и има продължителност 2 часa.
Залите за провеждането се обявяват в деня преди изпита.
Кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер, получен при подаване на документите за кандидатстване.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски): Сертификат за владеене на езика или полагане на изпит във ВУАРР.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление