Прием по документи

Форми на обучение: редовна, задочна и дистанционна.

Продължителност на обучението: 2 -5 семестъра според професионалните области и професионалните направления на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като средноаритемитично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

За специалностите с обучение на чужд език (английски и руски): Сертификат за владеене на езика или полагане на изпит във ВУАРР.


Информация за специалностите
3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на агробизнеса
3.7. Администрация и управление Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление