Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен „Магистър“ и получават диплома за висше образование заедно с European Diploma Supplement според Европейската квалификационна рамка за насърчаване на мобилността и учене през целия живот – Ниво 7.

Специалности, език, форми и продължителност на обучение


Информация за специалностите
3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на агробизнеса
3.7. Администрация и управление Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление