Специалността е с подчертано приложна насоченост в областта на планиране, организиране, ръководене, контролиране и използване на информацията като стратегически ресурс на организационната единица, приложение на информационните и комуникационни технологии и ресурси за решаване на проблеми, свързани с информационното обезпечаване на процесите в бизнеса, администрацията, науката и др. Тя дава възможност за осъществяване на ефективна връзка между придобитите знания и умения в предходната завършена бакалавърска или магистърска специалност със спецификата на приложение на информационните технологии в административна и бизнес среда.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по административно-информационен мениджмънт”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление