Специалността предлага придобиване на знания и умения за интегрирано управление на логистичните дейности в съвременните бизнес организации. Учебният план предлага приложение на добрите световни практики в обучението в областта на управлението на веригата на доставки и възможностите за подобряване на дейността на бизнес организациите в условията на глобализираща се икономика.

Студентите намират професионална реализация на различни нива на управление във всички отрасли и сфери на икономиката, вкл. организации, специализирани в логистичните услуги, производствени и търговски предприятия, структури на държавното и местното управление, експертни, консултантски и научни организации и др.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по бизнес логистика”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление