Специалността подготвя професионалисти с лидерски и предприемачески умения за осъществяване на основните мениджърски дейности в медийната организация. Завършилите притежават задълбочени теоретични знания в областта на медийния мениджмънт, включително свързани с най-новите постижения в управлението, маркетинга, рекламата, бизнес етиката и комуникациите; използват съвременни информационни и комуникационни технологии и ги прилагат за оптимизиране организацията на работата и управлението. Студентите придобиват умения за работа в екип; поемане на отговорност и риск; творчество и креативно мислене; добра писмена и устна комуникация.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по медиен мениджмънт”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление