Целта на обучението е подготвката на квалифицирани специалисти, които да познават добре и да могат да управляват икономическите процеси в различни организации, да водят преговори. Завършилите придобиват умения да правят критичен анализ на принципи и процеси в областта на бизнес психологията; притежават разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на мениджмънта и психологията, включително свързани с най-новите постижения в нея.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт и бизнес психология”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Специализация „Корпоративно лидерство“

Свободноизбираема профилираща специализация в магистърските програми „Стопанско управление“ и „Мениджмънт и бизнес психология“, която предлага обучение в областта на съвременните разбирания за лидерството, корпоративната култура и организационното развитие.

Студентите придобиват знания за най-важните концепции и парадигми за лидерството в условията на глобализационните процеси и инициативи за устойчиво развитие във връзка с развитието и приложението на нови корпоративни практики за добро управление и ефективно лидерство.


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление