Специалността предлага комплексна и задълбочена подготовка за управление на човешките ресурси в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на управлението на човешките ресурси – механизми за проектиране на ефективни системи за управление на човешките ресурси и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения; принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи; психологическата среда на управлението на човешките ресурси и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското консултиране.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по мениджмънт на човешките ресурси”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление