Специализацията е насочена към придобиване на знания и умения в областта на стопанското управление, управлението на бизнес процесите и човешките ресурси в икономиката, информационните, икономическите, социалните, научнотехнологичните и др. аспекти на националната и международна сигурност, вземането на управленски решения, стратегическо мислене и мениджмънт на системите на националната сигурност в динамичната и сложна вътрешна и външна среда, институциите за управление на системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за теориите на стратегическото ръководство, управление, командване и лидерство и др.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление