По време на специализацията студентите получават целенасочена теоретична и практико-приложна подготовка в областта на организацията и управлението на аграрния сектор, икономиката и управлението на фирмено, регионално и международно равнище, управлението на човешки, материални, финансови и информационни ресурси в аграрния бизнес.

Специализацията „Управление на агробизнеса“ е създадена с перспектива да се превърне в международна магистърска програма AGRIMBA, в която обучението се провежда на английски език с участието на преподаватели от чужбина в съвременна платформа за електронно обучение.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление