Обучението включва придобиване на знания и умения в областта на организацията и управлението на предприятията, лидерството, общуването и делегирането на отговорности, работа в екип, бизнес планиране, бизнес анализ, методите и стратегиите в управлението, управлението на организационната промяна, франчайзинга и аутсорсинга, административния мениджмънт, регионалните пазари и международни търговски операции, интеркултурната комуникация, количествените методи за риск мениджмънт, финансовия мениджмънт, банковия мениджмънт, управленското счетоводство, електронните административни услуги, основите на ЕС и др.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по стопанско управление”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Специализация „Корпоративно лидерство“

Свободноизбираема профилираща специализация в магистърските програми „Стопанско управление“ и „Мениджмънт и бизнес психология“, която предлага обучение в областта на съвременните разбирания за лидерството, корпоративната култура и организационното развитие.

Студентите придобиват знания за най-важните концепции и парадигми за лидерството в условията на глобализационните процеси и инициативи за устойчиво развитие във връзка с развитието и приложението на нови корпоративни практики за добро управление и ефективно лидерство.


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление