Специалността предлага задълбочено изучаване на теорията и практиката на комуникациите вътре в организациите и между организациите, на електронните комуникационни системи в контекста на глобалното използване в информационните технологии в управлението, администрацията, проектирането, изграждането, организацията и управлението на комуникационните и информационни системи, самостоятелно разрешаване на проблемни ситуaции и използване на авангардни технологии в управлението и др. Завършилите могат да проектират, изграждат, организират и управляват информационните и комуникационните системи в организациите в условията на разнообразна и непрекъснато променяща се среда.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на комуникационните системи”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление