Специалността предлага придобиване на знания и умения за приложение на методите на регионалния анализ и изследвания, изготвяне на стратегически регионални планове, вземане на решения за развитие на регионалните системи на различно ниво, програмиране и проектиране на социалноикономическото им развитие, разработване на политики и стратегии за развитие на национално, регионално и местно ниво, функциите и правомощията на общината, общинския съвет, кмета, областния управител и взаимодействията между тях.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на общините”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление