Специалността предлага специализирана подготовка за придобиване на знания и умения за основните подходи, характеристики и етапи в разработването, организацията, оценката и управлението на проекти, систематизиране, анализ и използване на възможностите за реализирането на проекти, финансирани от националния бюджет, европейските фондове и други източници, за извършване на пазарен анализ, планиране и управление на фирмената практика, анализ и оценка на риска при проектното финансиране, вземане на решения във връзка с финансирането, подготовката и реализацията на проекти, работа в екип, извършване на научноизследователска работа и др. Студентите се реализират като ръководители, експерти и консултанти по подготовка и управление на проекти в различни институции и организации, висши училища, научноизследователски институти и др.

Завършилите специалността придобиват професиoнална квалификация “Магистър по управление на проекти”.

Квалификационна характеристика и учебен план

Форми на обучение


Разгледайте и другите ни специалности:
Професионално направление: 3.8. Икономика Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
Международен бизнес
Бизнес логистика
Счетоводство и одит
Финанси и банково дело
Икономика и управление на регионите със специализация „Туризъм“
Икономика и управление на регионите със специализация „Маркетинг в публичния сектор“
Икономика и управление на агробизнеса
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Медиен мениджмънт
Мениджмънт и бизнес психология
Спортен мениджмънт
Мениджмънт на човешките ресурси
Мениджмънт на храните и храненето
Здравен мениджмънт
Управление на комуникационните системи
Административно-информационен мениджмънт
Артмениджмънт
Управление на общините със специализация „Регионално планиране и развитие“
Управление на селските райони
Управление на проекти
Стопанско управление със специализация „Национална сигурност“
Стопанско управление със специализация „Управление на агробизнеса“
Стопанско управление