Допълнителна квалификация

ВУАРР дава възможност, паралелно с обучението по избраната специалност в бакалавърска или магистърска програма, да се придобие педагогическа квалификация, която отговаря на всички изисквания, предвидени в Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.
Притежавайки специалност, плюс педагогическа квалификация, студентите могат да се реализират като учители или да съвместяват основната си работа с преподавателска дейност.

Допълнителна информация:

Департамент за езиково обучение, специализации и квалификации (ДЕСК)

***

ВУАРР провежда и квалификационни курсове за земеделски производители съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони на преференциални цени: 100 лв. за 30-часов курс и 275 лв. за 150-часов курс.

По програма, одобрена от Българска агенция по безопасност на храните, висшето училище извършва „Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба” само за 195 лв.

За допълнителна информация за курсовете и специализациите в Центъра за професионална квалификация на ВУАРР, моля последвайте линка.